Skip to content

Projekt prepojením prírode blízkych riešení starostlivosti o mestskú zeleň s integráciou ľudí so znevýhodnením a tiež zapájaním niekoľkých cieľových skupín do spoločných aktivít prinesie príklad sociálnej inovácie, pri kladení dôrazu na jeho trvalú udržateľnosť a postupnom rozvoji a ďalšie aktivity.

Vytváraním príležitosti pre sebarealizáciu a pracovnú terapiu ľuďom s duševným a mentálnym postihnutím prispieva k ich integrácii do spoločnosti a vytvára podmienky pre získavanie zručností potrebných na uplatnenie na trhu práce.

Zahrnutím do starostlivosti o rožňavskú mestskú zeleň alternatívnych prírodných riešení prispieva k environmentálnym prínosom životného prostredia obyvateľov mesta.

Vytváraním príležitostí spoločných aktivít ľudí s duševným alebo mentálnym postihnutím so širokou verejnosťou prispieva k búraniu predsudkom a sociálnej integrácii.

Vytvorením prostredia pre vhodného pre vzdelávacie aktivity pre deti a mládež prispieva k obohacovaniu vzdelávacieho procesu.